د ورکشاپ چاپیریال

Factory full view 1
Administrative Area

اداري سیمه

Packaging workshop 1

د بسته بندۍ ورکشاپ 1

Packaging workshop 2

د بسته بندۍ ورکشاپ 2

workshop 1

ورکشاپ 1

workshop 2

ورکشاپ 2

road

د نباتاتو دیوال

Mechanics

میخانیک

workshop

کوټه وښایاست

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507